Tillgänglighets­utlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats ‘Kultus‘. Webbplatsens adress är https://kultus.fi

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts efter . Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats förenlighet med tillgänglighetskraven är inte ännu bedömd.

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades den och uppdaterades den .

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Kommunikationsavdelningen inom kultur- och fritidssektorn ansvarar för webbplatsens tillgänglighet, telefonväxel 09 310 1060.

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära denna information per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Vår strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Rådgivning om Helsingfors stads tjänster
Telefonrådgivning: 09 310 11 111
Öppet: må–to kl. 9–16 och fr kl. 10–15
Till stadens rådgivningssidor

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande godkändes den .

Kultur- och fritidssektorn

Helsingfors stad